Sveriges ledande A/V-distributör

integritetspolicy INOM Distit-koncernen


Denna policy gäller för DistIT AB och alla helägda / delägda företag av DistIT AB. I det följande kallas bolagen kollektivt som "DistIT-koncernen".
SEKRETESSPOLICY FÖR DISTIT-KONCERNEN
Fysiska personers skydd i anslutning till behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet. Alla har rätt till skydd för personuppgifter som rör dem själva. Den rätten erkänner vi och respekterar i DistIT-koncernen. I den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) fastställs ramarna för lagenlig behandling av personuppgifter.


Vi har valt att formulera en integritetspolicy som gäller för vår behandling av personuppgifter. I policyn redogör vi för vad personuppgifter är, vilka slags personuppgifter vi samlar in, hur de behandlas och vilka rättigheter du har i anslutning till detta.


Integritetspolicyns syfte är att du ska känna dig trygg när du delar dina personuppgifter med oss. Vi behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter i vad form det vara må om en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn och kontaktuppgifter, dina orderuppgifter eller dina produktuppgifter.

Allmänna principer för behandling av personuppgifter inom DistIT-koncernen
När vi behandlar dina personuppgifter ska vi respektera några allmänna principer om god praxis vid databehandling. Det betyder bland annat följande:

 • - vi samlar endast in personuppgifter för särskilt angivna, konkreta och legitima ändamål,

 • - vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla sådana ändamål,

 • - vi använder personuppgifter endast för det ändamål för vilket de samlas in och som framgår av denna integritetspolicy – behöver vi använda dem för något annat ändamål kommer vi att inhämta ditt samtycke,

 • - vi överför inte personuppgifter till tredje man utom då så framgår av denna integritetspolicy – behöver vi överföra till annan kommer vi att inhämta ditt samtycke,

 • - vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att uppgifterna är riktiga och aktuella,


 • - vi kommer att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller otillåten förstöring eller oavsiktlig förlust, ändring, obehörig vidarebefordran eller åtkomst samt mot varje annan form av otillåten behandling, samt

 • - vi sparar inte personuppgifter längre än vi är skyldiga att göra eller som krävs för att uppnå det ändamål för vilket de samlats eller vidarebehandlats eller som krävs enligt lag.


Vi samlar in och behandlar personuppgifter
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter via olika kanaler, däribland våra webbplatser, återförsäljare, leverantörer och kundsupport. De personuppgifter vi samlar in och behandlar har vi valt att kategorisera enligt följande:

 • - dina grundläggande identifierings- och kontaktuppgifter, som namn, e-postadress, fysisk adress (i förekommande fall), telefonnummer (i förekommande fall), IP-adress och i vissa fall geografisk plats och språk,

 • - dina inköpsuppgifter, t.ex. dina grundläggande identifierings- och kontaktuppgifter enligt ovan, företagsnamn (i förekommande fall), leveransuppgifter som leveransadress om den skiljer sig från den fysiska adressen, orderuppgifter som namn, mängd, produktnamn, artikelnummer och produktens serienummer, antal, inköpsdatum och återförsäljaruppgifter, betalningsuppgifter som kreditkorts- och liknande betalningsuppgifter och eventuella hänvisningar,

 • - förfrågningar om kundtjänst och teknisk support, vilket inbegriper dina grundläggande identifierings- och kontaktuppgifter enligt ovan, produktens serienummer, uppgifter om produktgaranti, inköpsställe och andra relevanta uppgifter som DistIT-koncernen kan be om för att hantera din förfrågan,

 • - uppgifter som du lämnar när du fyller i enkäter, frågeformulär och utvärderingar, t.ex. dina grundläggande identifierings- och kontaktuppgifter enligt ovan, ditt produktgaranti-ID, inköpsställe, din feedback om din användning av produkten eller produkterna samt bedömning av dessa och dina platsuppgifter, samt

 • - uppgifter om ditt beteende som samlas in genom användning av cookies och liknande teknik som t.ex. pixel- och andra identifikatorer för att komma ihåg dina inställningar, i syfte att förstå hur våra webbplatser används och för att anpassa och inrikta vår marknadsföring.Vi använder dina personuppgifter
Vi samlar endast in och behandlar personuppgifter om vi har ett välgrundat ändamål. Vi har beslutat oss för att det alltid ska vara något av följande ändamål:

 • - Vi tillhandahåller dig användaranpassad information om nyheter, händelser, tävlingar och liknande marknadsföringsinnehåll som rör DistIT-koncernen, våra varumärken, produkter och produkter som tillverkas av eller i samarbete med tredje man. Vår behandling i detta avseende kommer att grundas på ditt samtycke till detta.

 • - Vi behandlar din inköpsorder, genomför korttransaktioner, säkerställer leverans av köpta varor och behandlar eventuella returvaror. Denna behandling krävs för att kunna uppfylla ett avtal till vilket du är part.

 • - Vi tillhandahåller dig relevanta programvaruuppdateringar (i förekommande fall) och vi sparar dina leveransuppgifter för att använda dem vid kommande köp. Vår behandling är i båda fallen nödvändig av hänsyn till legitima intressen och vi anser inte sådan behandling vara oförenlig med eller stå i strid med dina intressen.

 • - Vi tillhandahåller dig kundservice, hanterar dina förfrågningar eller klagomål och lämnar produktgaranti. Denna behandling krävs för att kunna verkställa ett avtal till vilket du är part.

 • - Vi tillhandahåller dig en bättre kundupplevelse genom att ge dig personliga förmåner som rabatter eller personliga erbjudanden som grundas på tidigare köp och eventuella andra hänvisningar. Vår behandling i detta avseende kommer att grundas på ditt samtycke till detta.

 • - Vi samlar in din feedback om din användning av produkter och tjänster genom att bjuda in dig att fylla i enkäter, frågeformulär och utvärderingar. Vår behandling i detta avseende kommer att grundas på ditt samtycke till detta.

 • - Vissa av dina personuppgifter samlas in och behandlas i avseende på att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, exempelvis när du köper våra produkter, kontaktar vår kundsupport eller gör anspråk på garantin. Om du väljer att inte skicka in de uppgifter vi ber dig om och som vi anser vara erforderliga personuppgifter i samband med detta kommer vi eventuellt inte att kunna tillmötesgå din begäran.


Lagring och behandling av dina personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). För de ändamål som dina personuppgifter samlas in för kan emellertid dina personuppgifter överföras till länder utanför EES, inom och mellan DistIT-koncernen, återförsäljare och vissa typer av tredje män enligt nedan. Om dina personuppgifter överförs till tredje land enligt definition i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) respekteras gällande lagstiftning och regler avseende sådan överföring och relevanta rättsliga och säkerhetsrelaterade åtgärder säkerställs före sådan överföring.


Utlämnande av dina personuppgifter till tredje man
Vi samlar i första hand in och behandlar dina personuppgifter i avsikt att leverera eller förbättra våra produkter, tjänster eller erbjudanden. Vi säljer inte dina personuppgifter eller delar inte med oss till tredje man i andra fall än dem som anges i denna integritetspolicy.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje man i den mån så krävs enligt lag, domstolsbeslut eller ett beslut fattat av behörig offentlig myndighet och i avsikt att bekämpa brott. Dessutom kan vi dela dina personuppgifter med följande tredje män:

 • - Företag inom DistIT-koncernen och återförsäljare, i avsikt att leverera produkter och tjänster till dig, säkerställa en enhetlig servicenivå för våra produkter och tjänster över lag samt för att förbättra våra produkter, tjänster och kundupplevelse.

 • - Tredjemansleverantörer som utför tjänster å våra vägnar, däribland fakturering, försäljning, marknadsföring, IT-support, reklam, analys, marknadsundersökning, kundservice, produktservice, expedition och fullgörande av beställningar, datalagring, validering, säkerhet, förebygga bedrägeri, behandling av betalningar och juridiska tjänster. Sådana tredjemansleverantörer har åtkomst för att utföra sådana tjänster, men får inte använda dina personuppgifter för andra ändamål.

 • - Tredje man i avsikt att fastställa, utöva eller försvara DistIT-koncernens rättigheter eller krav enligt lag.
 • - Tredje man i avsikt att slå samman, sälja, bilda samriskföretag, överlåta eller på annat sätt frånhända sig samtliga eller en del av DistIT-koncernens tillgångar eller aktier.

 • - Annan tredje man, men då kommer vi att inhämta ditt samtycke.


När vi lämnar dina personuppgifter vidare till tredje man vidtar vi varje rimlig försiktighetsåtgärd för att säkerställa att sådan tredje man är bunden av skyldigheter avseende sekretess- och uppgiftsskydd som angår skyddet av dina personuppgifter. Överföringen görs i enlighet med reglerna om uppgiftsskydd, däribland om ingående av databehandlaravtal med relevanta parter för att säkerställa att personuppgifter uteslutande behandlas i enlighet med våra anvisningar, gällande rätt och föreskrifter och för de ändamål som föreskrivs av oss samt för att säkerställa lämpliga säkerhetsåtgärder.

Lagring av dina personuppgifter
Vi lagrar inte dina uppgifter längre än som är nödvändigt med beaktande av de ändamål för vilka de samlats in. Hur länge vi lagrar uppgifterna beror på för vilka ändamål vi samlar in och använder dem.


  Cookies
  I syfte att förstå hur våra webbplatser används och för att anpassa vår marknadsföring använder vi cookies och liknande teknik som t.ex. pixel- och andra identifierare för att komma ihåg dina inställningar.
  En cookie är en liten textfil som placeras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats och som gör att vi kan känna igen din dator, spara dina inställningar, förstå vilka webbplatser tillhörande


  DistIT-koncernen du har besökt, förbättra användarupplevelsen genom att tillhandahålla och mäta verkan för innehåll och annonser inriktade på dina intressen, göra sökningar och analyser samt bistå med säkerhetsrelaterade och administrativa funktioner.
  Vissa cookies placeras i webbläsarens cacheminne, medan cookies tillhörande till Flash-teknik sparas tillsammans med dina Adobe Flash Player-filer.
  Pixlar är små elektroniska etiketter med en unik identifierare som integreras i webbplatser, online-annonser och / eller e-brev och som tagits fram för att samla in information om användning, exponeringar för annonser eller klickningar och öppningar av e-brev, mäta annonsers popularitet och få åtkomst av användar-cookies.
  Om vi inför annan teknik senare kan vi även samla in uppgifter med hjälp av andra metoder.
  Observera att du kan ändra dina inställningar så att du får besked när en cookie registreras eller uppdateras eller för att helt blockera cookies. Mer information finns i din webbläsares ”hjälp”-funktion.
  Med hjälp de administrationsverktyg för Flash som finns på Adobes webbplats kan du även ställa in användningen av Flash-teknik, däribland flash-cookies och lokalt sparade objekt. Observera att du eventuellt inte kan få tillgång till vissa funktioner eller erbjudanden på våra webbplatser om du blockerar, stänger av eller administrerar vissa eller alla cookies.

  Dataansvarig
  DistIT-koncernen är dataansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

  DINA RÄTTIGHETER

  Åtkomst av dina personuppgifter och dataportabilitet

  Du har rätt att i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart och kompatibelt format få åtkomst till och erhålla de personuppgifter om dig som du har lämnat till DistIT-koncernen, och att överföra dessa till en av dig vald personuppgiftsansvarig.

  Uppdatering och / eller radering av dina personuppgifter
  Vi vill uppmana dig att meddela oss när de personuppgifter du har lämnat till DistIT-koncernen ändras. Det kan du göra genom att kontakta oss per e-post
  gdpr@distit.se.
  Dina personuppgifter kan raderas från DistIT-koncernens servrar såvida DistIT-koncernen inte är lagligt berättigad eller skyldig att lagra och behandla din information oavsett återkallande av ditt samtycke. Efter radering kommer dina personuppgifter att utan opåkallat dröjsmål raderas från DistIT-koncernens servrar, men det kan ta en tid för att garantera fullständig radering av uppgifter som lagras i vår säkerhetskopia.
  Du kan också kontakta DistIT-koncernen för att granska, uppdatera eller radera dina personuppgifter. Kontakta oss genom att skicka ett e-brev till gdpr@distit.se. Observera att vi måste verifiera din identitet innan vi gör några ändringar.

  Rätt att återkalla ditt samtycke

  En del av DistIT-koncernens behandlingsverksamhet kan vara grundad på ditt samtycke. I så fall har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett återkallande av samtycket påverkar inte lagenligheten av den behandling som görs före ett sådant återkallande.

  Återkallar du ditt samtycke kommer DistIT-koncernen och tredje man som är inblandad i behandlingen av personuppgifter att upphöra med att behandla dina personuppgifter, såvida fortsatt behandling eller lagring är tillåten eller krävs enligt den allmänna dataskyddsförordningen eller annan gällande rätt eller regler. Observera att DistIT-koncernen till följd av ditt återkallande av samtycke kanske inte kommer att kunna tillmötesgå dina önskemål eller leverera några tjänster.

  Rätt att begränsa behandling och rätt att invända
  Du har rätt att i följande fall begränsa vår behandling av dina personuppgifter:


   Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av de personuppgifter som samlas in och behandlas med hänvisning till DistIT-koncernens legitima intressen, t.ex. när vi tillhandahåller dig relevanta programvaruuppdateringar, underlättar dina kommande inköp genom att komma ihåg dina expeditionsuppgifter eller när vi gör analyser och utarbetar statistik om datumen och om hur ofta du använder DistIT-koncernens tjänster och produkter.

   Vidare har du rätt att göra invändning mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Det kan du göra genom att avanmäla dig från vår marknadsföringsinformation, genom att klicka på länken för avanmälan, längst ned i marknadsföringskommunikationen från DistIT-koncernen.


   Möjlighet att anföra klagomål

   Vill du anföra klagomål mot integritetsintrång ber vi dig att kontakta DistIT-koncernen genom att skicka ett e-brev till gdpr@distit.se.

   Vi bekräftar så snart möjligt mottagandet av ditt klagomål – om möjligt inom fem arbetsdagar. Vi kommer att göra vårt bästa för att behandla klagomål så snart som möjligt och senast en månad efter dagen för detsamma. Om ett svar kräver längre frist än en månad informerar vi dig om det och om vad det beror på.

   Är du inte nöjd med utfallet eller hanteringen av ditt klagomål hos DistIT-koncernen kan du framföra klagomålet till Datainspektionen, Box 8114, SE-10420 Stockholm eller skicka ett e-brev till
   datainspektionen@datainspektionen.se.


   ÖVRIGA FRÅGOR
   Tredje mans webbplatser, insticksfiler och tjänster
   DistIT-koncernens webbplats och produkter kan innehålla länkar till tredje mans webbplatser och plug-ins, t.ex. plug-ins för att logga in på sociala medier.
   Väljer du att använda dig av sådana webbplatser, plug-ins eller tjänster överlämnar du eventuellt dina uppgifter till sådan tredje man. DistIT-koncernen kan inte hållas ansvarigt för innehåll eller tillvägagångssätt på sådana webbplatser, plug-ins eller tjänster. Insamling, användning och överföring av dina personuppgifter är underkastade sådan tredje mans sekretesspolicy och inte denna sekretesspolicy. Vi vill uppmana dig att läsa relevanta tredje mäns sekretess- och säkerhetspolicy.


   Datasäkerhet
   DistIT-koncernen är skyldigt att upprätthålla relevant säkerhet vid behandling av dina personuppgifter. Vi använder erforderliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter som behandlas av DistIT-koncernen inklusive åtkomst, överföring, inmatning, tillgänglighetshantering och separation av uppgifter.
   Åtkomst av en rad olika online-tjänster hos DistIT-koncernen skyddas genom åtkomstrestriktioner som grundas på användarnamn och lösenord. Det är viktigt att du alltid väljer ett lösenord som är svårt för andra att gissa och att du skyddar ditt lösenord mot att röjas
   .
   Dina personuppgifter och kreditkortsuppgifter förblir – om du har lämnat sådana till DistIT-koncernen – krypterade på DistIT-koncernens säkra webbservrar. Kreditkortsuppgifter skickas till en eller flera godkända och certifierade tjänsteleverantörer och lagras inte längre tid än som krävs för att behandla sådana uppgifter. Varje extern överföring av personuppgifter i DistIT-koncernen bör skyddas med hjälp av kryptering.

   All lagring och behandling av data på datorenhet tillhörande DistIT-koncernen eller enhet tillhörande affärspartner är underkastad skriftligt avtal.
   Har du anledning för att tro att dina personuppgifter inte längre behandlas säkert vill vi be dig att snarast underrätta oss om det.


   Ändring av vår integritetspolicy
   DistIT-koncernen kan vid behov ändra eller uppdatera denna integritetspolicy. Den kommer därför regelbundet att granskas. Görs väsentliga ändringar av denna integritetspolicy kommer vi att informera dig genom att tillkännage ändringen eller skicka dig ett meddelande om den.

   Kontaktuppgifter
   Kontakta oss genom att skicka ett e-brev till
   gdpr@distit.se om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om DistIT-koncernens behandling av dina personuppgifter.